Regulamin gym & Wellness

1. Siłownia przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ćwiczeń ogólno-rozwojowych i zajęć sportowych z zakresu kulturystyki.
2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni ma obowiązek zgłosić się do pracownika w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
3. Przed korzystaniem z siłowni należy dokładnie zapoznać się z regulaminem.
4. Osoby korzystające z siłowni oraz jej pomieszczeń zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, przestrzegając tym samym jego wytycznych a także do kulturalnego zachowania się.
5. Uczestnikiem zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni może być osoba dorosła. Osoby nieletnie mogą przebywać na siłowni pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna.
6. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście.
7. Na siłowni mogą minimalnie przebywać (ćwiczyć) dwie osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
8. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące lub osoby z personelu siłowni.
9. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szatni po wyjściu ostatniego klienta z klubu, pozostawiane przez klientów rzeczy będą początkowo przenoszone za prysznic, a po tygodniu nieodbierania pozostawionych rzeczy – oddawane do PCK.
10. Wszelkie torby i ubrania powinny być pozostawione w szatni.
11. Siłownia nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
12. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
13. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych w szatni czy recepcji prosimy skonsultować to z właścicielem obiektu. Wszystkie pozostawione ulotki bez pozwolenia będą wyrzucane.
14. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony siłownia zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
15. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).
16. Nie wykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
17. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
18. Ćwiczący powinien poinformować obsługę siłowni oraz instruktora przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
19. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
20. Siłownia Evitka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do poleceń i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę siłowni.
21. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i Sali.
22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt osobie z personelu.
23. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
24. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 
25. Zabrania się ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.
26. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
27. Zabrania się żucia gumy podczas ćwiczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
28. W siłowni obowiązuje ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do siłowni.
29. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce po zakończonym ćwiczeniu.
30. Na siłowni zabrania się rzucania sztangami, hantlami czy talerzami.
31. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce.
32. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
33. Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
34. Podczas zajęć zorganizowanych typu: Trening Personalny, Trening Funkcjonalny itp. Odpowiedzialność za klienta bierze osoba prowadząca zajęcia.
35. Siłownia Evitka nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
36. Zajęcia zorganizowane na Siłowni Evitka prowadzą tylko instruktorzy lub trenerzy posiadający pisemną zgodę właściciela obiektu. W przypadku braku pisemnej zgody personel obiektu ma prawo do wyrzucenia takowej osoby z obiektu.
37. Przy wykonywaniu ćwiczeń sztangą bądź hantlami o znacznym ciężarze wskazana jest asekuracja.
38. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
39. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
40. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania zmian w korzystaniu z nich i wprowadzania innych regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
41. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
42. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Sali bądź sprzętu sportowego obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
43. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
44. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni podczas zajęć zorganizowanych odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
45. Za wszystkie rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie, Siłownia Evitka nie ponosi odpowiedzialności.
46. Korzystający z siłowni powinni opuścić obiekt na 10 min przed zamknięciem.
47. Klient, który chce skorzystać z usług naszego obiektu powinien przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej tj.:
- posiadać czyste, zmienne obuwie oraz strój sportowy
- mieć przy sobie mały ręcznik treningowy podczas ćwiczeń
- przed oraz po treningu zadbać o czystość. (Wziąć prysznic)
48. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych Siłownia Evitka nie ponosi odpowiedzialności.
49. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać wykluczeni z uczestnictwa w zajęciach siłowych wraz z anulowaniem karnetu bez zwrotu gotówki.

Regulamin został sporządzony w dniu 01.09.2010r.